Privacy Statement

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, indien van toepassing, ter uitvoering van uw overeenkomst van opdracht aan ons en overigens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Mediation coaching Drenthe verschaft of die reeds in het bezit is van Mediation coaching Drenthe altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en AVG wordt behandeld. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve met uw toestemming of als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Indien de verwerking van persoonsgegevens met een wettelijk of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is, worden de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens aan u uitgelegd.

Bewaarbeleid

Persoonsgegevens van betrokkene worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verwerkt werden. Mediation coaching Drenthe is echter gehouden aan de Wet- en regelgeving met betrekking tot het bewaren van documenten. De volgende bewaartermijnen worden aangehouden:

  • Zaakdossier: Vijf jaar bewaren na het beëindigen van een mediation (artikel 7:412 BW) Vanwege de aansprakelijkheid van mediators voor beroepsfouten worden de zaakdossiers echter langer bewaard. De verjaringstermijnen hiervoor bedraagt vijf jaar; de verjaringstermijnen voor aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 BW twintig jaar. Mediation coaching Drenthe hanteert daarom een bewaartermijn van twintig jaren.
  • Administratieve gegevens: Zeven jaar bewaren (het betreft hier onder meer de financiële administratie).

Beveiligen 

Mediation coaching Drenthe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mediation coaching Drenthe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Personen die namens Mediation coaching Drenthe toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@mediationcoachingdrenthe.nl 

Wijzigingen in de Privacy Statement

Mediation coaching Drenthe behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze “privacy statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Mediation coaching Drenthe en enige betrokkene of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Rechten betrokkenen

De Wet bescherming persoonsgegevens en AVG verleent een aantal rechten. Zo mag u ons om inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voor toegang, rectificatie, wissen of correctie van de betreffende persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot info@mediationcoachingdrenthe.nl.

Klacht 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Mediation coaching Drenthe bovengenoemde niet naleeft. 

Contact

Mediation coaching Drenthe (KvK 62390309)

Postadres:

Leenakkersweg 20
9471 CK Zuidlaren
Telefoon: 06-81683574